نویسنده = ���������� ����������������
تعامل بخش بازاریابی و مالی شرکتها بر روی سلامت مالی شرکت

دوره 01، شماره 01، تیر 1398، صفحه 58-86

ایمان لاله؛ محمدحسین تابش؛ محسن علیخانی