نویسنده = �������������������������������� ��������������