دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه در بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

سمیه ازاد