نمایه نویسندگان

پ

 • پیله وری، نازنین شناسایی دلایل زیان دهی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران باتوجه به اطلاعات و گزارشات مالی و ارائه راهکار [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 1-29]

ح

 • حبیبی، آرش رابطه بین ارزش وجه نقد و محافظه کاری حسابداری و نقش کنترل سهامداران [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 30-56]

د

 • دانیالی، تهمینه امنیت و توسعه پایدار گردشگری شهری [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 57-78]
 • دهقان، عبدالمجید طراحی مدل هزینه‌های کیفیت در شرکت‌های سیستم حمل‌ونقل هوشمند(ITS) با رویکرد ساختار تفسیری(ISM) [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 79-112]
 • دودانگه، اقدس شناسایی دلایل زیان دهی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران باتوجه به اطلاعات و گزارشات مالی و ارائه راهکار [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 1-29]

س

 • سلیمانی، اعظم شناسایی دلایل زیان دهی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران باتوجه به اطلاعات و گزارشات مالی و ارائه راهکار [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 1-29]
 • سلیمانی، اعظم امنیت و توسعه پایدار گردشگری شهری [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 57-78]
 • سلیمانی، اعظم طراحی مدل هزینه‌های کیفیت در شرکت‌های سیستم حمل‌ونقل هوشمند(ITS) با رویکرد ساختار تفسیری(ISM) [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 79-112]

ص

 • صادق زاده، مهدی طراحی مدل هزینه‌های کیفیت در شرکت‌های سیستم حمل‌ونقل هوشمند(ITS) با رویکرد ساختار تفسیری(ISM) [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 79-112]
 • صالحی، رقیه امنیت و توسعه پایدار گردشگری شهری [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 57-78]

ع

 • عسگری، محمدرضا رابطه بین ارزش وجه نقد و محافظه کاری حسابداری و نقش کنترل سهامداران [دوره 01، شماره 03، 1398، صفحه 30-56]