اعضای هیات تحریریه

هیات تحریریه تخصصی

دکتر محمدرضا عسگری

دکتری مدیریت بازرگانی ومالی دانشیار

mohammadrezaasgari6gmail.com

دکتر منوچهر منطقی

دکتری مدیریت تکنولوژی استاد کامل

mantegeut.ac.ir

دکتر میرعلی سید نقوی

دکتری مدیریت دولتی استاد کامل

asnagaviyahoo.com

دکترحمیدرضا فرتوک زاده

دکتری مدیریت بازرگانی دانشیار

hr.fartokzadehgmail.com

دکترنازنین پیله‌وری سلماسی

دکتری مدیریت صنعتی دانشیار

dadras_dechotmail.com

دکترعباس خدادادی

دکتری مدیریت استراتژی استادیار

www.abbaskhodadadi.ir
khodadadiabbasgmail.com

دکترمحمود مدیری

دکتری مدیریت صنعتی استادیار

m_modiriazad.ac.ir

دکتراعظم سلیمانی

دکتری مدیریت صنعتی استادیار

a.soleymani3278gmail.com

دکترکامبیزجلالی فراهانی

دکتری مدیریت صنعتی استادیار

k_jalalifarahaniazad.ac.ir

دکتراحمد اصلی زاده

دکتری مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها استادیار پایه ۱۹

aslizadehayahoo.com

سردبیر

مهندس علیرضا دادرس

مهندسی صنایع سردبیر

dadras_dechotmail.com

مدیر اجرایی

غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

مدیریت صنعتی مدیر اجرایی

gh.nasrabadigmail.com

دبیر تخصصی

دکترعباس خدادادی

دکتری مدیریت استراتژی استادیار

khodadadiabbasgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمدرضا دادرس

مدیریت استراتژیک مدرس دانشگاه

md4.dadrasgmail.com
09122839916