نویسنده = زهرا بالستانی
تاثیر حملات تروریستی داخلی بر بازار بورس تهران

دوره 04، شماره 01، شهریور 1401، صفحه 1-15

زهرا بالستانی؛ سارا محمدزاده