بررسی تاثیر پایداری اجزای سود و قیمت لحظه ای بر تمایلات احساسی سرمایه گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

چکیده

سرمایه گذاری به منزله هسته اصلی مدیریت مالی یک شرکت ذکر شده، رونق اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری تأثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها توسط تمایلات احساسی سرمایه گذار موضوع داغ در زمینه امور مالی می باشد. دیدگاه سنتی بازار بر این فرض استوار است که تنها ارزش های بنیادی یک شرکت می تواند در تغییرات قیمتی آن موثر واقع گردد اما تحقیقات اخیر انجام شده نشان می دهد گرایشات احساسی سرمایه گذاران در تعیین قیمت و همچنین تبیین بازده های سری زمانی نقش موثر و پر رنگی را دارا می باشد. دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است. ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد تمایلات احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت سهام و پایداری سود بازی می کند . این تحقیق به تاثیر پایداری اجزاء سود و قیمت لحظه ای بر تمایلات احساسی سرمایه گذاران می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از 100 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید . در این پژوهش، بررسی تاثیر پایداری اجزاء سود و قیمت لحظه ای بر تمایلات احساسی سرمایه گذاران برای دوره 1392 الی 1397 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. روش آماری در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پایداری اجزاء سود و قیمت لحظه ای بر تمایلات احساسی سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها