رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مدت زمانی طولانی است که از وجود قیمت بالای سهام منافعی ایجاد می شود. شرکت ها انگیزه های قوی دارند تا محدودیت سرمایه گذاران را بیشتر کنند و قیمت ها را به سمت بنیادهایشان بکشانند. موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام با استفاده از رویکرد افزایش سرمایه می باشد. در راستای این هدف تعداد 27 شرکت واجد شرایط تحقیق برای 12 دوره سه ماهه از ابتدای سال 1391 الی پایان سال 1394 انتخاب گردید. در این تحقیق سهام شناور آزاد به عنوان متغیر مستقل و قیمت سهام و نرخ سود سهمی و بازده سهام در مدت زمان بین تصویب و پرداخت سود سهمی و بازده سهام بعد از پرداخت سود سهمی به عنوان متغیرهای وابسته هستند. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر این است که با توجه به این که بین نرخ سود سهمی و بازده سهام بعد از پرداخت سود سهمی رابطه معنادار وجود دارد بین سهام شناور آزاد و قیمت سهام نیز رابطه وجود دارد یعنی زمانی که شناوری سهام پایین است قیمت سهام بالا می رود و هنگامی که شناوری سهام بالا است قیمت سهام پایین می آید به عبارت دیگر هنگامی که سهام شناور منتشر می شود قیمت سهام پایین می آید. دو فرضیه فرعی دیگر که بیانگر ارتباط بین نرخ سود سهمی و سهم شناور و نرخ سود سهمی و بازده سهام در مدت زمان بین تصویب و پرداخت سود سهمی نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباطی بین آن ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها