تحلیل نقش میانجی احترام به کارکنان بر رابطه ی بین رهبری مشارکتی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعبات بانک اقتصاد نوین شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) / شهر ری

چکیده

با توجه به حجم جامعه و در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95 درصد و خطای 5 درصد و استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری260 نفر انتخاب شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (1999) و پرسش نامه محقق ساخته رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان استفاده گردیده است. پایایی و روایی ابزارهای پژوهش تایید شد. به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شده.ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شده است. در بخش آمار استباطی به منظور تعیین اثر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در قالب آزمون های SPSS، و تحلیل رگرسیون و پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد: 1)احترام به کارکنان اثر متقابلی در رابطه بین رهبری مشارکتی و رضایت شغلی دارد. و75/0 از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری مشارکتی و احترام به کارکنان می‌باشد 2) رفتار منصفانه در رابطه بین رهبری مشارکتی و رضایت شغلی تأثیر واسطه‌ای دارد و62/0 از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری مشارکتی و رفتار منصفانه می‌باشد3)فرصت‌های توسعه و رشد روی رابطه بین رهبری مشارکتی و رضایت شغلی تأثیر واسطه ای دارد و75/0 از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری مشارکتی و فرصتهای توسعه و رشد می‌باشد.4)مشارکت شغلی در رابطه بین رهبری مشارکتی و رضایت شغلی تأثیر واسطه ای دارد و 67/0 از تغییرات رضایت شغلی کارکنان، تحت تاثیر متغیر رهبری مشارکتی و مشارکت شغلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها