تبیین نقش عوامل لجستیک زنجیره تأمین سبز بر پایداری محیط زیست با نقش تعدیلگر همکاری محیطی (مورد مطالعه: شرکت لبنیات مانیزان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد شهرری

چکیده

سبزکردن زنجیره تأمین یک فرصت عالی برای کسانی ایجاد می کند که نگران موضوعات پایدار و عملکردهای تجاری محیط زیست هستند. افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیط زیست و تلاش برای کاهش هرچه بیش تر آلاینده های زیست محیطی موجب ظهور مفاهیم جدید نظیر مدیریت زنجیره تأمین سبز، بهره وری سبز و تولید پاک تر شده است. بر روی محافظت از محیط زیست تمرکز دارد و توسعه هماهنگی از چشم انداز محیطی واقتصادی را ارتقا می بخشد. هدف از این پژوهش تبیین نقش عوامل لجستیک زنجیره تأمین سبز بر پایداری محیط زیست با نقش تعدیلگر همکاری محیطی شرکت لبنیات مانیزان است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق 500 نفر از کارکنان قسمت تولید و پخش شرکت لبنیات مانیزان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 217 نفر برآورد و در ادامه با نرم‌افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که لجستیک زنجیره تامین سبز با ضریب بتا 0.565 اثری معین بر پایداری محیط زیست، مصرف انرژی با ضریب بتا 0.371 اثری معین در هزینه، زمان حمل و پخش با ضریب بتا 0.341 اثری معین بر هزینه و زمان حمل و پخش با ضریب بتا 0.475 اثری معین در ضایعات دارد. زمان حمل و پخش با ضریب بتا 0.078 رابطه ای با تولید گازهای گلخانه ای ندارد.

کلیدواژه‌ها