نگاهی به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و چالش های حقوقی پیاده سازی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی دانشگاه علوم تحقیقات گرایش مالی بین الملل معاونت مالی اداری هلدینگ ساختمانی دلگشا

چکیده

چکیده
در پی پیاده سازی سیستم گزارشگری مالی بین المللی و همسان سازی رویه ها، مشاهده می شود که اجرای این سیستم با چالش هایی مواجه هست ، یکی از مهم ترین این چالش ها ، مسایل و چالش های حقوقی و قانونی می باشند .از این رو و با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه ی حاضر در نظر دارد تا مروری بر مفاهیم و تعاریف استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشته و چالش های حقوقی پیاده سازی آن را مورد کنکاش قرار دهد .
مقاله ی حاضر در ابتدا پس از بیان مقدمه ای در خصوص استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی،
( IFRS, International Financial Reporting Standards ) به بیان معایب و مزایای این سیستم پرداخته و در ادامه با استانداردهای حسابداری ایران مقایسه می گردد . سپس در بخش بعدی چالش های پیش روی در پیاده سازی آن بیان شده و در پایان نیز خلاصه و جمع بندی ارایه گردیده است .
واژگان کلیدی : قابلیت مقایسه ، همگرایی، شفافیت ، قابلیت اتکا .

کلیدواژه‌ها