تاثیر حملات تروریستی داخلی بر بازار بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد نظری،دانشگاه تربیت مدرس،تهران

چکیده

حوادث تروریستی در سالهای اخیردر نقاط مختلف جهان افزایش یافته است. تروریسم علاوه بر تلفات انسانی،تاثیرات پیچیده ای بر اقتصاد و بازارهای مالی به ایجاد می کند.ایران باتوجه به موقعیت سیاسی ومنطقه ای بارها مورد حملات تروریستی واقع شده است. ما در این مقاله به بررسی تاثیر 16حمله تروریستی که در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته ،روی بورس تهران می پردازیم. بازه زمانی این مطالعه بین سال های 1388- 1399است .داده های سری زمانی مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار تهران از مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران جمع آوری گردیده است.به منظور ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل های ARCH و GARCH استفاده شده است.ابتدا برای بررسی مانایی متغیرها از آزمون‌های دیکی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-پرون استفاده شده که در این آزمون‌ها فرضیه صفر مبنی بر نامانایی متغیرها است.نتیجه اینکه متغیر حوادث تروریستی بر بازده شاخص کل تاثیر معنا داری دارد ومنجر به کاهش شاخص کل می شوداما بر حجم معاملات تاثیر معنا داری ایجاد نمی کنند.

کلیدواژه‌ها