مدیریت عملکرد دارایی ها در صنعت برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، زنجان ، ایران

چکیده

مدیریت دارایی در شبکه های برق نقش محوری داشته و با درآمدها و قابلیت اطمینان زنجیره تامین برق ارتباط تنگاتنگی دارد
یکی از مهمترین محورهای مدیریت دارایی، فعالیتهای نگهداری از تجهیزات میباشد. استراتژیهای نگهداری از تجهیزات یکی از مهمترین ابعاد مدیریت دارایی در بخش انتقال برق است که نحوه انتخاب و اثرگذاری اجرای این استراتژیها در مدیریت تجهیزات این شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد (فرهادخانی،حسنی مرزونی،اسکندری،اسماعیل زاده. (1395)) در تعریفی گسترده دارایی ها به سه دسته تقسیم می شوند. دارایی های فیزیکی، دارایی های مالی و دارایی های نامحسوس، مدیریت دارایی شامل مدیریت این سه دسته از دارایی ها با هدف به جریان درآوردن آن ها است. مدیریت دارایی باید هم جهت با ماهیت و ارزش های سازمان باشد،هدف های سازمان و سهامداران آن را پشتیبانی کند و دارایی های فیزیکی سازمان را در مراحل مختلف دوره عمر آنها مدیریت کند. مدیریت دارایی میان انتظارات کاربران ، تحت شرایط سیستم و عملکرد آن و مدیریت سیستم و سرمایه گذاری های راهبردی ارتباط برقرار می کند. در واقع هدف اصلی مدیریت دارایی بهبود بهره وری و پایداری و ثبات سازمان می باشد . بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان می باشد.( بحرینی، بختیاری،بهاروند.(1384))این مطالعه با هدف ارائه تفصیلی طبقه بندی مدیریت دارایی، روش های مختلف نگهداری و نظریه های توسعه یافته تهیه گردیده است.

کلیدواژه‌ها