شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی انتقال تکنولوژی در شرایط فعلی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت مپنا ژنراتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی انتقال تکنولوژی در شرایط فعلی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت مپنا ژنراتور می‌باشد. بنابراین در ابتدا عوامل بحرانی انتقال تکنولوژی شناسائی شده و سپس روابط درونی و اولویت بندی این شاخص صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان داد مهم‌ترین شاخص‌های عوامل بحرانی انتقال تکنولوژی در شرکت مپنا ژنراتور عبارتند از: مزیت نسبی در شرایط اقتصادی، مزایای بازاریابی، عوامل فنی، عوامل نظارتی و قانونی و عوامل مدیریتی و استراتژیک. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها از تکنیک دیمتل استفاده شد. بر اساس نتایج، معیار عوامل فنی از بیشترین تاثیرگذاری و معیار مزیت نسبی در شرایط اقتصادی از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. در گام سوم به اولویت بندی معیارهای اصلی پژوهش با تکنیک تحلیل شبکه پرداخته شد که مشخص گردید معیار عوامل فنی در اولویت اول، معیار مزیت نسبی در شرایط اقتصادی در اولویت دوم و معیار مزایای بازاریابی در اولویت سوم قرار دارد. در نهایت برای تعیین اولویت نهائی زیرمعیارهای مدل با تکنیک ANP فازی سوپرماتریس اولیه (ناموزون)، سوپرماتریس موزون و در نهایت سوپرماتریس حد محاسبه گردید. براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس حد، مشخص گردید زیرمعیار عوامل مربوط به منابع انسانی در اولویت نخست پیامدهای استراتژیک در اولویت دوم و مقامات دولتی سومین شاخص با اهمیت است.

کلیدواژه‌ها