شناسایی و الویت بندی استراتژی های غنی سازی مشاغل مدیریتی (مورد مطالعه: مشاغل مدیریت میانی و عملیاتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت بندی استراتژیهای غنی سازی مشاغل مدیریتی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. ازلحاظ گردآوری داده‌ها نیز به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. تحقیق حاضر در دو فاز صورت گرفت. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ دلفی، شامل اساتید و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و مدیران سه سازمان دولتی بوده است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ استنباطی، 50 نفر از مدیران میانی و عملیاتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده است. در بخش دلفی با نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر از مدیران انتخاب شدند. تجزیه‌‌وتحلیل داده‌‌ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. نتایج حاصل از بخش دلفی نشان داد مدل پیشنهادی شامل 5 بعد و 30 شاخص است. نتایج بخش استنباطی تایید کرد که پنج بعد تنوع مهارت، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال و بازخورد بر غنی سازی مشاغل مدیریتی تاثیر معنی داری دارد. با توجه به ضرایب استاندارد ، استقلال بیشترین رتبه را در بین استراتژیهای غنیسازی مشاغل مدیریتی دارد و بازخورد دارای پایین ترین رتبه در بین استراتژی‌های غنیسازی مشاغل مدیریتی می باشد. بر اساس این نتایج بیشترین تمرکز در زمینه طراحی شغل، بایستی بر روی درجه آزادی ،استقلال و دخالت داشتن فرد در تنظیم جدول های کاری مربوطه و انتخاب روشهای انجام کار باشد.

کلیدواژه‌ها