اولویت بندی مسائل و موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی درشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

3 استادیار

چکیده

پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی مسائل و موانع پیشروی اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس ماهیت توصیفی و از نوع پیمایشی هست. این پژوهش ازلحاظ نوع روش پیمایشی که در آن صورت گرفته‌شده است، یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی می‌باشد. جامعه آماری مدیران ارشد و خبرگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشد که در حدود 30 نفر برآورد شده است.
برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها برای تجزیه‌وتحلیل از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخت استفاده گردیده است
به‌وسیله مؤلفه‌های استخراج‌شده از این مصاحبه، پرسشنامه‌ای (برای اولویت‌بندی آسیب‌های شناسایی‌شده) تدوین گشت و مجدداً از گروه خبرگان نظرخواهی شد تا نظرات تمامی افراد در این پرسشنامه مورد نظرخواهی گروه قرار گیرد و با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده و نرم‌افزار SPSS 24 و روش فریدمن به اولویت‌بندی آسیب‌های مطرح‌شده برای موانع و مشکلات اقتصادی مقاومتی رسیدیم که به ترتیب در معیارهای اصلی، عوامل قانونی، مالی، مدیریتی، ساختاری، انسانی و راهبردی در اولویت اول تا ششم قرار گرفتند در زیرمعیارها نیز، قانون روی قانون آمدن، موانع داخلی و بین‌المللی، و وابستگی اقتصاد به نفت، عدم پایبندی به تعهدات، نوسانات بالای اقتصاد، بی‌اعتقادی مدیران و عدم شفافیت نظارت در اولویت اول تا هفتم قرار گرفتند. و در انتها نیز پیشنهاد‌هایی برای رفع مسائل و موانع پیشروی اقتصاد مقاومتی با توجه به اولویت‌هایی که از آمار استنباطی حاصل شد، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها