شناسایی مسائل و موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی درشرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

3 استادیار

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی مسائل و موانع پیشروی اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس ماهیت توصیفی و از نوع پیمایشی می@باشد. این پژوهش ازلحاظ نوع روش پیمایشی که در آن صورت گرفته‌شده است، یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی می‌باشد. جامعه آماری مدیران ارشد و خبرگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشد که در حدود 30 نفر برآورد شده است. با توجه به حجم جامعه تعداد 20 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها برای تجزیه‌وتحلیل از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخت استفاده گردیده است. در ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق پرداخته‌شده و سپس با استفاده از پیش‌فرض این تحقیقات، مصاحبه‌ای با مدیران ارشد و خبرگان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ترتیب دادیم در این بخش نظرات این گروه درباره موانع و مشکلات اقتصادی مقاومتی و به دسته‌بندی این نظرات پرداختیم. و در انتها نیز پیشنهاد‌هایی برای رفع مسائل و موانع پیشروی اقتصاد مقاومتی که از آمار استنباطی حاصل شد، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها