تأثیر امنیت بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری با رویکرد CPTED

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار

چکیده

چکیده
یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است، رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد، موجب به وجود آمدن امنیت میشود؛ این در حالی است که توسعه گردشگری و امنیت نیز زمینهساز توسعه و توسعه تداومدهنده گسترش گردشگری و امنیت خواهد بود. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانهی مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی " است که آن را میتوان اینگونه تعریف کرد: "طراحی مناسب محیطی" CPTED و کاربری مؤثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصتهای مجرمانه، افزایش ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می‌شود". هدف ‌از ‌پژوهش حاضر، ‌بررسی تأثیر امنیت بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری با رویکرد CPTED ‌ است و روش‌ پژوهش ‌در‌ دو‌ بخش‌توصیفی-تحلیلی ‌انجام‌ گرفته است. ‌در ‌این ‌راستا ‌با‌ استفاده‌ از‌ روش ‌کوکران‌ ‌نمونه‌ تعداد‌ 384 نفر ‌تعیین ‌شده است. در ارتباط با گویه‌ی عدم استفاده از ورودیها و خروجی‌های فرورفته (به علت ایجاد گوشههایی که از نظارت عادی خارج است) بیشترین درصد نمونه آماری پژوهش 9/55 درصد گزینه زیاد تأثیرگذار را انتخاب کرده‌اند. این امر بیانگر آن است که عدم استفاده از ورودیها و خروجیهای فرورفته (به علت ایجاد گوشههایی که از نظارت عادی خارج است) در افزایش امنیت محیطی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها