شناسایی دلایل زیان دهی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران باتوجه به اطلاعات و گزارشات مالی و ارائه راهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار

3 دانشیار

چکیده

کاهش درآمدها و زیان دهی، از مشکلات شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی است. معمولا دولت ها جبران این زیان دهی را انجام می دهند که این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد. در این تحقیق شناسایی دلایل زیان دهی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران باتوجه به اطلاعات و گزارشات مالی و ارائه راهکار با استفاده از تئوری چشم انداز )به عنوان یکی از تئوری های حوزه مالی رفتاری (بررسی شده است تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای استنتاج از نوع تحقیقات اکتشافی با رویکرد مطالعات پس رویدادی در حوزه علوم مالی و استفاده از داده های مشاهده شده مربوط به صورت مالی منتهی به سال مالی 90تا 96 استخراج شده است . نتایج نشان می دهد اولاً بین هزینه های حقوق و دستمزد ، هزینه تعمیرات و نگهداشت و هزینه آب و برق و.... با زیان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد، در حالی که بین قیمت تعرفه آب و زیان رابطه معکوس وجود دارد، ثانیاً الویت بندی دلایل موثر بر زیان نشان می دهد خرید آب خام و حق النظاره ، حقوق و دستمزد بخش تولید ، هزینه های پاداش و آموزش ، سهم ستادی بیشترین تاثیر را بر زیان دارد بعبارتی با کاهش این دلایل زیان نیز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها