رابطه بین ارزش وجه نقد و محافظه کاری حسابداری و نقش کنترل سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

چکیده

امروزه بازار سرمایه یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می رود، پژوهش حاظر از نظر نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می‌باشد هم چنین، پژوهش حاضر از لحاظ طبقه‌بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی است و از میان انواع پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی است؛ از روش رگرسیون چند متغیره و هم چنین، آزمون‌های پیش فرض استفاده از رگرسیون، استفاده خواهد شد. داده‌های جمع‌آوری شده از کتابخانه ملی، بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار Excel پس از اصلاحات و طبقه‌بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده و تجزیه ‌و تحلیل‌های نهایی انجام شد. تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص‌های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع شد. در این پژوهش ابتدا برای بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون ریشه واحد استفاده شد سپس از تکنیک‌های آماری مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و مدل‌های داده‌های پانلی یا تابلویی به بررسی فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. با توجه به ترکیبی بودن نوع داده‌ها برای انتخاب بین روش‌های پانل و تلفیقی از آزمون Fلیمراستفاده شد. سپس به تایید یا رد فرضیات تحقیق با استفاده از نتایج حاصله از نرم‌افزار Eviews پرداخته شد و در آخر برای ارزیابی مدل نرمال بودن خطاهای آن مورد آزمون قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها