امنیت و توسعه پایدار گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت، مدیریت و حسایداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، شهرری

2 استادیار

چکیده

توسعه پایدار از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان محسوب و به دلیل نقشی که گردشگری می‌تواند در این زمینه به ویژه در کشورهایی مانند ایران ایفا کند، لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار بسیار حائز اهمیت است. توسعه پایدار گردشگری نیازمند فعالیت هماهنگ عناصر و فاکتورهای متعددی است که با هم روابط تنگاتنگی دارند. یکی از مهمترین این عناصر «امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری» است که با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد. توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر بر ابعاد مختلف است و مفهوم پایداری در کلان شهرها حول محورهای متعدد قابل بررسی است. گردشگری پایدار باید قادر به پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه از ظرفیت‌های مربوط به نسل‌های آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود بکاهد. امروزه گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی‌های توسعه‌مدارانه است که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده است.
هدف ‌از ‌پژوهش حاضر، ‌بررسی "امنیت و توسعه‌ پایدار گردشگری شهری" است و روش‌ پژوهش ‌در‌ دو‌ بخش‌توصیفی-تحلیلی ‌انجام‌ گرفته است. ‌در ‌این ‌راستا ‌با‌ استفاده‌ از‌ روش ‌کوکران‌ ‌نمونه‌ تعداد‌ 384 نفر ‌تعیین ‌شده است. در نهایت با پرداختن به انواع گردشگری، تعریف توسعه پایدار و انواع توسعه و توسعه پایدار شهری، امنیت، رابطه توریسم شهری و توسعه پایدار به این نتیجه رسیده‌ایم که گردشگری شهری یکی از اساسی ترین مولفه ها در جهت توسعه پایدارشهری است و برنامه‌ریزی در جهت تحقق این امر یکی از ضرورت های توسعه شهری است.

کلیدواژه‌ها