طراحی مدل هزینه‌های کیفیت در شرکت‌های سیستم حمل‌ونقل هوشمند(ITS) با رویکرد ساختار تفسیری(ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی

2 استادیار

چکیده

در این پژوهش در ابتدا با استفاده از منابع مطالعاتی پیشین شاخص‌های هزینه کیفیت استخراج شد و با نظر خبرگان ۲۰ شاخص مورد تایید قرار گرفت. در ادامه گام‌های مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شد و به مدل عوامل هزینه کیفیت در شرکت‌های سیستم حمل‌ونقل هوشمند دست پیدا کردیم که در این مدل شاخص «اقدامات اصلاحی» در سطح اول قرارگرفته است و این بدان معناست که این شاخص تأثیرپذیرترین عنصر هست و شاخص «بازرسی و کنترل فرایند تولید» در سطح آخر قرار گرفت که به معنی تأثیرگذارترین عنصر هست. در ادامه به بررسی شاخص‌ها در روش میک‌مک پرداخته شد که مشخص شد نمودار خروجی از نرم‌افزار میک مک با نمودار قدرت نفوذ وابستگی ماتریس ساختاری تفسیری نزدیک به هم هستند و تفاوتی دیده نشد. درنهایت با روش تجزیه‌وتحلیل فرایند سلسله‌مراتبی نیز اهمیت عوامل هزینه کیفیت موردسنجش قرار گرفت و خروجی نرم‌افزار اکسپرت چویس(روش AHP) گواه بر تائید سنجش‌های قبلی بود و مشخص شد که عامل «بازرسی و کنترل فرایند تولید» با وزن ۰.۰۹۴ مهم‌ترین عامل و عامل «اقدامات اصلاحی» با وزن ۰.۰۲۴ کم‌اهمیت‌ترین عامل هزینه کیفیت از دیدگاه خبرگان انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها