بررسی ارتباط بین رفتار محافظه کارانه مدیریت، استقلال هیئت مدیره و نوآوری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر بهای تمام شده/شهرداری منطقه22

چکیده

مسأله اصلی مورد بررسی در تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین رفتار محافظه کارانه مدیریت، استقلال هیئت مدیره و نوآوری شرکت می باشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 154 شرکت(در مجموع 1064 سال- شرکت) بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده‌اند. پس از اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای آزمون فرضیه‌ها استفاده گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی– پس رویدادی قرار دارد که برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده‌های پانلی(اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد هم محافظه کاری حسابداری و هم استقلال هیئت مدیره شرکت ها می تواند موجب افزایش میزان نوآوری آنها شود.

کلیدواژه‌ها