درباره نشریه

فصلنامه مطابق نامه‌ی مجوز شماره‌ی 84809 مورخ 1397/12/20کمیسیون نشریات علمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای رتبه‌ی علمی تخصصی است. بصورت ماهنامه (12بار در سال) بوده و در هر بار 4مقاله که دارای داده اصلی می باشند را چاپ می­ کند. نویسندگان مقالات در چارچوب موضوعات نشریه در ارسال مقاله آزاد می­ باشند.

ارکان مجله به شرح ذیل می باشند.

صاحب امتیاز: دکتر محمدرضا عسگری
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا عسگری

سردبیر: مهندس علیرضا دادرس
مدیر اجرایی: محمد نورمحمد نصرآبادی
 ویراستاران: ‌علیرضا دادرس
ناشر: انجمن علمی کسب و کار
شمارگان: الکترونیکی
نشانی دفتر فصلنامه:تهران، شهرک گلستان، میدان ساحل، مجتمع پارسیا

صندوق پستی: 1493889617
تلفن و دورنگار:  44758310

پست الکترونیک:efmanagment@gmail.com