اهداف و چشم انداز

بسط و توسعه علم ، دانش مدیریت ، مالی و اقتصادی

نشریه علمی-تخصصی مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی در راستای توسعه مرزدانش مدیریت ، مالی و اقتصادی و بر اساس ماموریت تعریف شده توسط  انجمن تعلی ککسب و کار ایران با نگاه  ملی و فرا ملی مبادرت به انتشارات مقالات کیفی در زمینه تخصصی  می نماید. در این راستا نشریه با توجه به ماهیت پژوهشی خود در نظر دارد با ارائه دستاوردهای برجسته همکاران محقق به عنوان یک مرجعیت علمی به روز فعالیت نماید. حضور در بین نشریات معتبر بین المللی با مرجعیت بالا از موارد چشم انداز نشریه است.