اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا عسگری

استاد یار

mohammadrezaasgari6gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا عسگری

دکتری مدیریت بازرگانی ومالی دانشیار

mohammadrezaasgari6gmail.com

دکتر منوچهر منطقی

دکتری مدیریت تکنولوژی استاد کامل

mantegeut.ac.ir

دکتر میرعلی سید نقوی

دکتری مدیریت دولتی استاد کامل

asnagaviyahoo.com

دکترحمیدرضا فرتوک زاده

دکتری مدیریت بازرگانی دانشیار

hr.fartokzadehgmail.com

دکترنازنین پیله‌وری سلماسی

دکتری مدیریت صنعتی دانشیار

dadras_dechotmail.com

دکترعباس خدادادی

دکتری مدیریت استراتژی استادیار

www.abbaskhodadadi.ir
khodadadiabbasgmail.com

دکترمحمود مدیری

دکتری مدیریت صنعتی استادیار

m_modiriazad.ac.ir

دکتراعظم سلیمانی

دکتری مدیریت صنعتی استادیار

a.soleymani3278gmail.com

دکترکامبیزجلالی فراهانی

دکتری مدیریت صنعتی استادیار

k_jalalifarahaniazad.ac.ir

دکتراحمد اصلی زاده

دکتری مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها استادیار پایه ۱۹

aslizadehayahoo.com

دکترمحمدرضا دادرس

مدیریت استراتژیک مدرس دانشگاه

md4.dadrasgmail.com
09122839916

جانشین مدیرمسئول

مهندس علیرضا دادرس

مهندسی صنایع سردبیر

dadras_dechotmail.com

مدیر اجرایی

غلامرضا نورمحمدنصرآبادی

مدیریت صنعتی مدیر اجرایی

gh.nasrabadigmail.com

سردبیر

دکترعباس خدادادی

دکتری مدیریت استراتژی استادیار

khodadadiabbasgmail.com