فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

 مقالاتی که با رعایت موارد ذکر شده در بخش راهنمای نگارش مقالات توسط نویسنده / نویسندگان ارسال شده باشند، مراحل زیر را برای بررسی طی نموده و نهایی می شوند:

مقالات پس از واریز مبلغ مندرج بررسی و داوری مقالات ، در جلسات ماهیانه هیئت تحریریه برای بررسی اولیه ارائه می شوند. مقالاتی که درچهارچوب و یا  الویت‌های چاپ در نشریه قرار نداشته باشند و یا به دلیل ضعف علمی، تکراری بودن موضوع و ... مردود َشناخته می شوند. ولی سایر مقالات تعیین داوری می گردند. (این بررسی حداکثر یک ماه پس از ارسال مقاله انجام می شود.)

 مقالات ارسال به داوری بر روی وبگاه نشریه به وضعیت "ارسال به داور" و مقالات مردود شده در جلسه به "رد" تغییر وضعیت می یابند. سایر مقالات مورد تایید اعضای هیئت تحریریه برای بررسی علمی به  حداقل سه داور ارسال می گردد . فرآیند داوری حداقل یک  و حداکثر 2 ماه به طول می‌انجامد.

 نظرات بررسی داوران از طریق سایت و یا ایمیل به دبیرخانه مجله ارسال شده و در اختیار نویسندگان قرار می‌گیرد. مقالات مردود مشخص شده، به "مردود" تغییر وضعیت می یابند، نامه مردود را از طریق ایمیل دریافت می کنند و مسئول مکاتبات می تواند نظرات داوران را با مراجعه به سایت مجله مشاهده نماید. در این مرحله به ندرت مقالات  پذیرش نهائی می شوند که در اینصورت نامه پذیرش از طریق ایمیل برای نویسنده مسئول ارسال می‌شود. نظرات داوران مقالاتی که نیاز به تصحیح دارند از طریق سایت و یا ایمیل برای نویسنده مسئول ارسال می گردد/ نویسندگان حداکثر یک ماه فرصت دارند تا اصلاحات را اعمال نموده و مجددا برای بررسی ارسال نمایند.

مقالاتی که در مدت زمان تعیین شده توسط داوران بررسی نگردند توسط سربیر بررسی شده و با همکاری اعضای هیئت تحریریه برای داوران جدید ارسال می گردد.ی برای داوران جدید ارسال می گردد.

 مقاله تصحیح شده توسط نویسندگان از طریق سایت ویا ایمیل برای داور نهائی (بازبین) که توسط سردبیر مجله تعیین می گردد ارسال می‌شود. حداکثر زمان بازبینی مقالات یک ماه در نظر گرفته شده است.

 در صورت تایید مقاله از طرف داور نهایی، نویسنده با دریافت نامه از طریق ایمیل  از وضعیت مقاله خود مطلع شده  و وضعیت مقاله درمرحله ارسال Proof قرار گرفته و پس از ارسال فایل نهائی، مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد.

بعد از تعیین زمان چاپ مقاله برای ویراستار ارسال شده و اصلاحات درخواستی ایشان برای نویسنده مسئول ارسال می‌گردد و به کمک  مجله تصحیحات اعمال شده و پس از بررسی سردبیر مجله، مشاوران همکار سردبیر برای چاپ ارسال خواهد شد. در نهایت نسخه الکترونیکی مجله به تعداد نویسندگان هر مقاله از طریق ایمیل و یا سامانه نشریه اطلاع رسانی می گردد.